RUBY MONTALBO

Power Dressing & Shopping Day @ ZARA 22 July 2009